'); }[/php]

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MAATSCHAP SALOMÉFINKELSTEIN & DE JONGE  [versie: 11 september 2014] Download leveringsvoorwaarden:ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MAATSCHAP SALOMÉFINKELSTEIN Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst tussen Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge en de deelnemer/ opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de deelnemer/opdrachtgever van de daartoe bestemde inschrijvingsformulier (bij opleidingsmodulen), door de deelne­mer/opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke bevestiging, door aanmelding per mail of mondelinge aanmelding of door schriftelijke bevestiging door Maatschap Salomé Finkelstein & De Jonge aan de deelnemer/ opdrachtgever van diens telefonische opdracht en/of aanmelding. Bij een opleidingsmodule kan de deelnemer in een periode van 14 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier terugkomen op deelname aan de op het inschrijfformulier bedoelde module, mits de inschrijving meer dan 30 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst is getekend. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Elke versie van de voorwaarden zijn voorzien van de datum van uitgifte. Wanneer de voorwaarden wijzigen zal dit worden aangekondigd via de website van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen via https://www.academiepsychodrama.com/nieuws. Artikel 2. Betaling
 1. De deelnemer/opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen op de door Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge aangegeven wijze zonder korting en/of compensatie, tenzij in de offerte of op andere schriftelijk vastgelegde wijze is overeengekomen.
 2. Bij niet of niet-tijdige betaling is de deelnemer/opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Betalingsregelingen zoals gespreide betaling kunnen worden afgesproken tussen deelnemer/ opdrachtgever en de Maatschap SaloméFinkelstein&de Jonge en worden schriftelijk vastgelegd, hetzij op het inschrijfformulier, hetzij op de factuur zelf.
Artikel 3. Uitsluiting Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge heeft het recht deelname van de deelnemer/opdrachtgever danwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding en/of training te weigeren of uitvoering van de in de geoffreerde opdracht op te schorten, als de opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaald in artikel 2 lid 2.  Artikel 4. Annulering door de deelnemer/opdrachtgever
 1. De deelnemer/opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een traject, training of opleiding te annuleren schriftelijk per mail of brief binnen 14 dagen na (mondeling/schriftelijke) aanmelding. Start het traject binnen deze termijn vervalt de duur van de bedenktijd op de dag van aanvang.
 2. Bij annulering na de bedenktijd van 14 dagen geldt  voor bedrijfs-   en organisatietrajecten: annulering langer dan één maand voor de aanvang van het traject, de training of de opleiding is de deelnemer/opdrachtgever verplicht 50% van het verschuldigde bedrag te betalen. Bij annulering korter dan één maand voor de aanvang van het traject, de training of de opleiding is de deelnemer/opdrachtgever verplicht 100% van het verschuldigde bedrag te betalen.
 3. Ingeval de deelnemer/opdrachtgever van een traject danwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training of opleiding na aanvang van het traject, de training of de opleiding tijdens de duur ervan, deelname beëindigt of anderszins afziet van verdere deelname aan het traject, de training of de opleiding, heeft deelnemer/opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 4. Bij annulering van afspraken op individuele basis wordt het verschuldigd bedrag in rekening gebracht, behalve als deze afspraak minimaal 48 uur van te voren is afgezegd ( per mail of telefonisch).
 5. Afzeggen deelname workshop (na de bedenktijd van 14 dagen na mondeling dan wel schriftelijke aanmelding) dient 48 uur van te voren te geschieden. Bij minder dan 48 uur is de deelnemer verplicht het bedrag te voldoen, de deelnemer behoudt het recht om aan een vergelijkbare workshop deel te kunnen nemen.
 6. Bij niet aanwezig zijn bij een bijeenkomst van een doorlopende groep wordt het bedrag wel in rekening gebracht
Artikel 5. Annulering door Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge heeft het recht om bij afwezigheid van de uitvoerende opleider/trainer een andere opleider/trainer tijdelijk in te zetten. Daar, waar geen andere opleider/trainer op dat bepaalde moment beschikbaar is, zal uitvoering op een later tijdstip plaatsvinden, zonder dat de deelnemer/opdrachtgever daarvoor enige kosten vergoed krijgt.  Artikel 6. Prijs wijziging Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge behoudt zich de vrijheid voor de dagdeelprijzen en de prijzen voor deelname aan een training of opleiding, alsmede de Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen op grond van Overheidsmaatregelen. Deze wijzigingen zullen niet worden toegepast op getekende tot stand gekomen overeenkomsten. Artikel 7. Incassokosten In geval van niet of niet- tijdige betaling draagt Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge de vordering over aan een incassobureau en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten waaronder steeds zijn inbegrepen de kosten van de incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarder en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten die dit met zich meebrengt voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. (volgens regeling incassokosten juli 2012) Artikel 8. Geestelijk eigendom Alle door Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge beschikbaar gestelde materialen als artikelen, dossiers, oefeningen enzovoorts, bijven het geestelijk eigendom van Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge en mogen derhalve zonder toestemming van Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge niet door de deelnemer en/of opdrachtgever op enigerlei wijze worden gekopieerd en/of aangewend. Artikel 9. Aansprakelijkheid Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge, haar werknemers of medewerkenden zijn niet aansprakelijk voor enige schade - hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak - die de opdrachtgever en/of de deelnemer mocht lijden door of tijdens deelname aan een traject, training of opleiding, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge. Artikel 10. Gedragscode De maatschap SaloméFinkelstein&de Jonge houdt zich aan de gedragscodes en ethische regels van de organisaties* waaraan zij is verbonden. Hierin staan met name vermeld de regels van vertrouwelijkheid, geheimhouding en integriteit.  Artikel 11. Toepasselijkheid en geschillen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge betreffende advisering, consultancytrajecten, opdracht tot of deelname aan een training of opleiding.
 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Maatschap SaloméFinkelstein & De Jonge, behoudens hogere voorziening.
 3. De klachtenprocedure staat vermeld op de website www.academiepsychodrama.com.