'); }[/php]

Klachtenprocedure

In eerste instantie 
De Academie wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. Deze wordt rechtstreeks gericht aan de opleider die het betreft. 

Vervolgens
Indien de deelnemer niet tevreden is met de reactie van de opleider kan hij/zij zich wenden tot de de directie van de Maatschap SaloméFinkelstein&de Jonge.

Daarna
In het geval de deelnemer ontevreden is over de reactie van de directie van de maatschap SaloméFinkelstein&de Jonge kan hij/zij zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie (Janspoort 1, 4e etage, 6811 GE Arnhem). Deze commissie opereert onafhankelijk van de maatschap. De voorzitter van de klachtencommissie is Mieke van den Broek-Hanskamp, interimmanager te Laag Keppel. 

Bevestiging
De ontvangst van een klacht wordt door de klachtencommissie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen* schriftelijk aan de cursist (klager) bevestigd. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend. 

Wederhoor
De klachtencommissie zal aangeklaagde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, de klacht schriftelijk voorleggen en hem of haar om zijn of haar schriftelijke reactie vragen.

Toelichting
De klachtencommissie stelt klager en beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord over wat in de klacht is verwoord. Zowel de klager als de aangeklaagde kan de klachtencommissie verzoeken samen, dan wel apart van elkaar te worden gehoord. De commissie beslist hierover. 

Oplossing
De klachtencommissie streeft ernaar om tot een oplossing te komen waarin de waarden en criteria van beide partijen worden gecombineerd en waar beide partijen tevreden mee zijn. Uitspraken van de commissie zijn bindend voor zowel klager als aangeklaagde.

Uitvoering
De Maatschap geeft onverwijld en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie.

Externe deskundigen
De klachtencommissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Geheimhouding
De klachtencommissie en eventuele externe deskundigen zijn tot geheimhouding verplicht.

Afhandeling
Een klacht wordt binnen 30 werkdagen*, na ontvangstbevestiging, door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Bewaring 
Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.

* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of leden van de klachtencommissie. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.