De geschiedenis van het lichaam en de kamers van de geest.

De Psychodramaturg – Deel 1

De Psychodramaturg creëert een vrije ruimte waarin verhalen van mensen tot leven komen via authentieke rollenspelen. De vier zijnswijzen van de H.E.L.D. (Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving en Denkbeelden/taal) geven betekenis aan deze verhalen.

ZO! Word je een H.E.L.D in positief leven!

Wat kunnen we doen om dagelijks met meer plezier te leven, en een meer positief leven samen met anderen te leiden? Positief denken helpt om onszelf beter te voelen, een positief leefklimaat om ons heen te creëren, positiever in ons werk te staan, en meer perspectief te zien. Maar positieve emoties zijn daarvan de motor. Het zijn de positieve emoties die aan positieve gedachten diepte en sturing kunnen geven. En dan hebben we geluk; het is onze natuur om positieve emoties te ervaren – als vanzelf – behalve als er iets verdrietigs gebeurt, er tegenslag is, ons iets dwars zit, als we bedreigd worden, ziek zijn ………… Positieve emoties vormen de grond van ons bestaan, ze kunnen helpen met tegenslagen om te gaan, verdriet te dragen, onze woede te verzachten en ons niet in angst te verliezen. Hier zijn voor mij een aantal vragen aan verbonden waar ik dieper op in wil gaan in dit artikel: ”Wat is de oorsprong van positieve emoties? Welke soorten positieve emoties zijn er? Hoe vormen positieve emoties onze persoon? Welke mogelijkheden zijn er om in psychodrama met positieve emoties te werken? Hoe kunnen we met dit alles op een meer positieve manier leven. In dit artikel zal ik ingaan op het creatieve samenspel tussen denken en voelen om deze vragen proberen te beantwoorden. Het lichaam beschouw ik hierbij het mooiste en meest concrete onderzoeksinstrument!!

Positieve psychologie en het dertigers dilemma!?

Bij veel  dilemma’s van de dertigers gaat het om vragen die zij hebben over het maken van keuzes in werk, in relaties en over wie ze in de maatschappij willen en kunnen zijn. Hierbij is de psychische druk vaak groot omdat de dertigers  steeds meer sociale rollen naast elkaar en vaak ook tegelijkertijd moeten kunnen vervullen.  De positieve psychologie is er juist op gericht de positieve mogelijkheden van een ieder aan te spreken om deze vervolgens ook in te zetten in de maatschappij.

Wordt een H.E.L.D in bewustzijn door ‘denken met gevoel’

Wat is denken? Wat is voelen? Hoe werken denken en voelen samen? Op welke wijze leidt dit tot bewustzijn? Hoe bevordert het samenspel tussen denken en voelen de creatieve en vaak zo fascinerend effectieve relatie tussen lichaam en geest?

Zelfsturing en mentalisatie van emoties in psychodrama

Veel cliënten komen bij ons met de vraag hoe ze hun emoties bewuster kunnen beleven en sturen. Mark de Jonge introduceert in dit artikel een holistische visie en methodiek voor het werken met emoties in psychodrama. In deze visie maken het lichamelijke en geestelijke aspect van de mens deel uit van hetzelfde geheel. Hierbij spelen emoties een centrale rol. Emoties zijn als het ware ingebed in dit geheel. Vanuit deze visie hebben wij op de academie een concept van de innerlijke rollen ontwikkeld. In deze innerlijke rollen komt de integratie van lichaam en geest tot uiting. Wij noemen deze rollen de ‘integratieve rollen’.

ZO! coach je ontwikkelingsgericht!

“Meer bereiken in minder tijd!” Wanneer het tempo van effectief handelen wordt bepaald door de waan van de dag, leidt dit vaak tot bewustzijnsvernauwing; er ontstaat een tunnelvisie op wat er gedaan moet worden. Als professional raak je teveel uit balans. Dit gaat ten koste van de creativiteit en uiteindelijk ook ten koste van de effectiviteit.

Het lichaam vertelt

Mark de Jonge beschrijft op boeiende wijze hoe emoties sturend zijn in ons denken en handelen. Ons lichaam is het theater van deze emoties. Hoe ons spontane brein als een kunstenaar op creatieve wijze in ons lichaam patronen van interactie ontwikkelt.  

Het verhaal vertelt

De geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat de mens een roldrager is. Overal en altijd bevindt hij zich in rollen. Man, vrouw, kind, student, bakker, consument, sporter, Probeer maar eens een situatie te vinden waar dit niet zo is! Deze rollen vormen verhalen.

Drama-interventies in agogische situaties

Dit boek gaat over de betekenis van spel voor de ontwikkeling van kinderen. En laat zien waar waar kinderen “hun dromen, wensen, belevenissen en verlangens in hun spel uitspelen” dit ook geldt als een mogelijkheid voor volwassenen in psychodrama. Via spel en psychodrama kan vanuit verhalen de psychische werkelijkheid vormgegeven en geordend worden. Dit is waar volgens Moreno, in ‘surplus reality’, werkelijkheid en fantasie elkaar ontmoeten.